DOOR DE WOL GEVERFD

UP-TO-DATE

Kantoor Rotterdam
ERVAREN EN MET KENNIS VAN ZAKEN

Onze expertise

Wij zijn gespecialiseerd in het arbeids- en ontslagrecht, alsmede in het ondernemersrecht.

Wilt u een werknemer ontslaan? Is uw werknemer arbeidsongeschikt en heeft u discussie over de re-integratie? Schendt uw werknemer een concurrentiebeding? Of bent u zelf gebonden aan een concurrentiebeding maar wilt u opzeggen? Heeft uw opdrachtgever niet betaald? Bent u aansprakelijk gesteld voor schade?

Blijf hier niet mee rondlopen – timing is everything.

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Ondernemersrecht
Ondernemersrecht
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon

Arbeidsrecht

wat kunnen wij hierin voor u betekenen?
Ontslag - algemeen

Onderhandelen over een passende ontslagvergoeding en andere voorwaarden voor een vaststellingsovereenkomst; procederen bij het UWV of bij de rechter.

Ontslag wegens disfunctioneren

Hulp bij dossieropbouw voor zowel werkgever als werknemer; hulp bij het formuleren van een verbetertraject.

Verstoorde arbeidsverhouding en ontslag

Hulp bij dossieropbouw en bij mediation. Onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Toetsing van rechtsgeldigheid van ontslag op staande voet; dringende redenen, onverwijld ontslag, schorsing.

Reorganisatie

Opstellen of beoordelen van Sociaal Plan; afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsplicht, onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Statutair directeur

Begeleiding van werkgever of werknemer bij de afwijkende ontslagroute voor een statutair directeur; andere arbeidsvoorwaarden, golden parachute, langere opzegtermijn.

Arbeidsovereenkomst

Rechtsgeldigheid arbeidsvoorwaarden over non-concurrentie, nevenwerkzaamheden, proeftijd of opzegtermijn, terugbetaling studiekosten, etc.; eenzijdig wijzigingenbeding.

Zieke werknemer

Loon bij ziekte, opschorting/stopzetten loonbetaling bij schenden re-integratieverplichtingen; aanvragen deskundigenoordeel of second opinion, inzetten en begeleiding bij mediation.

Arbodienst

Beoordeling eerste en tweede ziektejaar; aansprakelijkheid voor loonsanctie UWV wegens onvoldoende re-integratie inspanningen werkgever.

Concurrentiebeding

Geldigheid van een relatiebeding/concurrentiebeding, ook bij een wijziging van de functie of van de organisatie.

Overgang van onderneming

Gevolgen voor werknemer – automatische overgang naar verkrijger? Met welke arbeidsvoorwaarden, de oude of de nieuwe?

Ondernemingsraad

Adviesrecht en instemmingsrecht; ontslagbescherming van OR-leden, personeelsvertegenwoordiging.

Ondernemersrecht

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is in de wet gedefinieerd en kent een aantal belangrijke wettelijke implicaties.

Distributieovereenkomst

Bent u leverancier of distributeur en wilt u uw rechten en verplichten over en weer goed vastleggen of u heeft onenigheid over een bestaande distributieovereenkomst? Wij hebben ervaring op dit gebied.

Faillissement

Verkeert uw onderneming in betalingsproblemen? Of heeft u een vordering op een bedrijf dat op omvallen staat? Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden.

Incassoprocedure

Wordt uw factuur niet betaald? Wij assisteren u bij het innen van uw vordering. Bij voorkeur buiten rechte maar als het noodzakelijk is in de rechtszaal.

Beslaglegging

Beslaglegging ter veiligstelling van aanspraken, onder derden (bijvoorbeeld banken of de werkgever) of onder de schuldenaar zelf.

Huurovereenkomst

Het opstellen en beoordelen van huurcontracten en het procederen daarover. Voor verhuurders en huurders, voor bedrijfsruimte en woonruimte.

(Externe) Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen

(Seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld; arbobeleid.

Integriteit op het werk

Misstanden op het werk of strijd met Europese regelgeving – Klokkenluiders.

(Verplichte) meldregeling/ Klokkenluidersregeling bij schending integriteit

Opstellen meldregeling; begeleiden van klager of bedrijf bij een klacht.

Begeleiden werknemer bij klacht of melding

Bieden eerste opvang, coaching bij zoeken naar een oplossing.

Opstellen interne gedragscode

Interne afspraken over omgangsvormen en klachtregeling.

Adviseren directie

Voorkomen/terugbrengen ziekteverzuim wegens ongewenste omgangsvormen door inzet vertrouwenspersoon.

Meer weten?